4.DENEME

1. Aşağıdakilerden hangisi suikastların
temel nedenlerinden değildir?
2. Özel Güvenlik Komisyonunun başkanı
kimdir?
3. Elektrik akımının olduğu alanlarda
aşağıdakilerden hangi davranış şekli
yanlıştır?
4. Aşağıdakilerden hangisi yangın
önleyici tedbirlerden değildir?
5. Aşağıdakilerden hangisi itfaiyenin
görevleri arasında yer almaz?
6. Yüksekten düşme neticesinde oluşan
kafatası veya omurga yaralanmasına
ilkyardım uygulaması ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
7. Aşağıdakilerden hangisi adli aramaya
örnektir?
8. ……….., il ve ilçe sınırları içerisinde
bulunan genel ve özel bütün kolluk
kuvvet ve teşkilatının amiridir.
Yukarıdaki cümlede boşluğa
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
9. “Geçici ve acil hallerde komisyon
kararı aranmaksızın valilik tarafından
özel güvenlik izni verilebilir.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hallerden
değildir?
10. Görev bölgenizde bir kişinin herhangi
bir nedenle bayılması halinde
ilkyardım uygulaması olarak ne
yapılmalıdır?
11. LPG ve doğalgaz kaçaklarında
yapılacak davranışlardan hangisi
yanlıştır?
12. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin
özelliklerinden değildir?
13. Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak
tarafından kodlanmış (hazırlanmış)
biçimine ne denir?
14. Aşağıdakilerden hangisi kişi
korumada suikastın (Eylemin)
safhalarından değildir?
15. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
olayları başlatma usulleri arasında
sayılamaz?
16. Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir
saldırıda yapılması gerekenlerden
değildir?
17. Özel güvenlik görevlisinin nokta
görevi sonunda makul bir süre
beklemesine rağmen nöbeti devralacak
görevlinin gelmemesi halinde yapması
gereken doğru davranış biçimi
hangisidir?
18. Bir insanın düşünmesi, duygulanması,
ihtiyaçlarının farkına varması hangi
iletişim tekniğidir?
19. 5188 Sayılı Kanun, bazı yerlerde
silahlı özel güvenlik hizmeti
verilmesini yasaklamıştır.
Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel
güvenlik hizmeti verilebilir?
20. Aracın çarptığı bir kişiye müdahale
ederken ilkyardımın temel
uygulamaları açısından
aşağıdakilerden hangisinin yapılması
yanlış olur?
21. Kamu güvenliğinin sağlanmasına
yönelik olarak 5442 Sayılı İl İdaresi
Kanunundan aldığı yetkiyi kullanan
mülki idare amirinin veya
yetkilendirdiği genel kolluk amirinin
emirlerini yerine getirmeyen özel
güvenlik görevlisi Ahmet aşağıdaki
yaptırımlardan hangisi ile karşı
karşıya kalır?
22. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin
doğrudan etki ettiği organımız
hangisidir?
23. Bireylerin bir toplumun üyesi olarak
geliştirdiği dil, teknoloji, inanç, örf,
adet, gelenek ve görenek, sanat ve
ahlak gibi ortak değerlerden oluşan,
kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal
kuralların tümüne ne ad verilir?
24. Deniz altında veya yakınlarındaki fay
hattında meydana gelen şiddetli
deprem sebebiyle veya kayma
nedeniyle meydana gelen bir
sarsıntının etkisiyle oluşan sismik
okyanus akıntısına ne ad verilir?
25. Aşağıdakilerden hangisi devriye
yöntemlerinden biri değildir?
26. Morfin hangi bitkiden elde edilir?
27. Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı
ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
28. Aşağıdakilerden hangisi biometrik
geçiş sistemlerinden bir tanesi
değildir?
29. Talepleri halinde korumaya alınacak
şahıslar, aşağıdaki cevap şıklarının
hangisinde sayılmamıştır?
30. Kapı tipi metal dedektörler
aşağıdakilerden hangisine alarm
üretmez?
31. Kişinin kendisini karşısındaki kişinin
yerine koyarak onun duygu ve
düşüncelerini anlaması, bunu da
karşısındaki kişiye iletmesine ne ad
verilir?
32. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin
temel becerilerindendir?
33. Aşağıdakilerden hangisi cop’un
kullanımındaki temel esaslardan biri
değildir?
34. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin
engellerinden değildir?
35. Herhangi bir iletişim aracı
bulunmaması halinde personelin
birbirlerini görebildiği durumlarda
daha önceden belirledikleri
yöntemlerle anlaşmalarıdır. Tanımı
yapılan rapor çeşidi hangisidir?
36. Toplumsal olaylarda herhangi bir
eyleme katılmayan ancak
topluluğunun hareketlerini dışarıdan
izleyen kişilere ne ad verilir?
37. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık
olarak tanımlanamaz?
38. Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde
dikkate alınmaz?
39. Aşağıdaki alanlardan hangisi genel
kolluk ile özel güvenliğin birlikte görev
yapabileceği faaliyetlerden biri
değildir?
40. Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan
çıkıp içinde bulunduğu toplumun
duygu, düşünce ve inanç normları gibi
özellikleri kabul etmesi ve
benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık
haline gelmesine ne denir?
41. 5188 sayılı Kanun kapsamında görevli
özel güvenlik personeli yetkilerini ne
zaman ve nerede kullanabilir?
42. Aşağıdakilerden hangisinde önleme
araması yapılamaz?
43. Aşağıdakilerden hangisi olay yerine ilk
intikal eden ekibin görevlerinden biri
değildir?
44. Tutanağın, hazırlık soruşturması
açısından anlam ifade edebilmesi için
en az kaç resmi görevli tarafından
imzalanması gerekir?
45. Kanama kontrolü ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
46. Aşağıdakilerden hangisine kelepçe
takılmaz?
47. Aşağıdakilerden hangisi, yaya koruma
ve organizasyonlarında dikkat
edilmesi gereken hususlardan
değildir?
48. 5188 Sayılı Kanun uyarınca, valilikçe
özel güvenlik görevlilerine verilen
çalışma izninin süresi kaç yıldır?
49. Olayların içinde ani karar veren,
topluluk içinde statü elde etmek için
öne çıkarak eylemi başlatan ve devam
ettiren kişilere verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?
50. Silahlı olarak görev yapacak bir özel
güvenlik görevlisi en az hangi okul
diplomasına sahip olmalıdır?
51. Parlama, patlama, çökme, elektrik
çarpması, zehirlenme, yanma,
yüksekten düşme, dumandan boğulma
gibi kavramlar aşağıdakilerden
hangisini ifade eder?
52. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlilerince yerine getirilen
yakalama işlemi sonrası
yapılabileceklerden değildir?
53. “Şirketlerin özel güvenlik alanında
faaliyette bulunması ……….. iznine
tâbidir’’ cümlesindeki boşluğa hangisi
gelmelidir?
54. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik
görevlilerinin toplumsal olaylara
müdahalesinde genel ilkelerden birisi
değildir?
55. Aşağıdakilerden hangisi stres
kaynaklarından değildir?
56. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl
tarifinde belirtilmesi gereken
özelliklerden biri değildir?
57. Radyasyon kaynakları ile çalışan
kişilerin maruz kaldığı radyasyon
dozunun belirlenmesinde kullanılan
cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
58. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin
temel özelliklerinden değildir?
59. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı
gazların etkilerinden değildir?
60. Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi)
koruma görevinin dört aşamasından
biri değildir?
61. Özel güvenlik görevlisinin terk
edilmiş veya bulunmuş eşyaya karşı ne
tür bir yetkisi vardır?
62. Hangi durumda özel güvenlik
görevlileri korumakla görevli
oldukları konut sitesinin bir dairesine
giremezler?
63. Esenboğa havalimanı girişinde görev
yapan özel güvenlik görevlisi Ergin,
bir yolcunun kapı tipi metal arama
dedektöründen geçerken cihazın
alarm vermesi neticesinde aşağıdaki
müdahale şekillerinden hangisini
uygulaması gerekmektedir?
64. Özel güvenlik görevlilerinin
korudukları tesiste oluşan yangın
esnasında ilk yapmaları gereken görev
hangisi olmalıdır?
65. Devriyenin dış görünüşünü ve
görevinde taşıması gereken araç ve
gereçleri kontrol ederek kullanıma
hazır hale getirmesi, aşağıda belirtilen
devriye öncesi hazırlık aşamalarından
hangisini kapsar?
66. İlk yardım nedir?
67. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanunun ilgili maddesindeki
‘‘Görev alanı’’ belirlemede usul nedir?
68. Genel kolluk kuvvetleri
aşağıdakilerden hangisidir?
69. Konvoyun boyunun ve oluşumunun
belirlenmesinde aşağıdakilerden hangi
hususa dikkat edilmez?
70. Aşağıdakilerden hangisi bir problem
çözme yolu değildir?
71. Aşağıdakilerden hangisi, kişi
korumada öncü istihbarat görevlisinin
görevlerinden değildir?
72. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve
spor müsabakaları gibi faaliyetlerin
yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan
yapılan aramaya ne denir?
73. ÖGG Ahmet ile Kemal’in tanzim
edemeyeceği tutanak hangisidir?
74. Olay yerindeki iz ve delilleri korumak
kapsamında aşağıdakilerden hangisi
yapılmaz?
75. I. Bedeni kuvvet
II. Maddi güç
III. Silah kullanılması
Yukarıda sayılan zor kullanma
türlerinin kullanılması hangi sıralama
ile olmalıdır?
76. Olay yerinde delil toplama görevi kime
aittir?
77. “Duygu, düşünce ve bilgilerin her
türlü yolla başkaları ile paylaşılması”
ifadesi aşağıdakilerden hangisinin
tanımıdır?
78. Kamu güvenliğinin sağlanması
yönünden 5442 Sayılı İl İdaresi
Kanunundaki yetkilerin kullanılması
sırasında, özel güvenlik görevlileri
kimlerin emirlerini yerine getirmekle
yükümlüdürler?
79. 5188 Sayılı Kanunun 21. Maddesine
göre özel güvenlik görevlilerinin
üçüncü şahıslara verebilecekleri
zararların tazmini amacıyla, özel
hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik
şirketlerine getirdiği yükümlülük
aşağıdakilerden hangisidir?
80. Aşağıdakilerden hangisi kama
düzeninin amaçlarından biri değildir?
81. Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin
mesajının anlaşıldığını göstermek için
değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad
verilir?
82. Arkadaşınızın koluna kaynar su
döküldüğünde yapmanız gereken
ilkyardım uygulaması aşağıdakilerden
hangisidir?
83. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlisinin 5188 Sayılı Kanunun 7.
maddesinden doğan yetkilerinden biri
değildir?
84. Sara (epilepsi) veya başka nedenlerle
kriz geçiren kişiye yapacağınız
ilkyardım uygulamaları ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
85. Bankada görevli ÖGG İsmet’in hangi
davranışı yanlıştır?
86. Günlük yaşamda karşılaşılan engeller
ve zorlamalar karşısında duyulan
ruhsal gerginlik, huzursuzluk hali
aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
87. Ana giriş kontrol noktasında hangi tip
personelin görevlendirilmesi gerekli
değildir?
88. Özel güvenlik görevlisi Mohaç,
havalimanında bina girişindeki x-ray
cihazından sorumlu olarak görev
yapmaktadır. Özel güvenlik görevlisi
Mohaç bu görevini yaparken hangi
kanundan yetki alarak bu görevi
yapmaktadır?
89. “Koruma şekilleri, korunan kişinin
.............................. göre
belirlenmektedir.” Cümlesinde, boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
90. Nefes yolu tam tıkanan birisinde
aşağıdakilerden hangisinin olması
beklenmez?
91. Aşağıdakilerden hangisi telsiz
konuşmasında dikkat edilecek
hususlardan biri değildir?
92. Genel kolluğa yardımcı olarak
görev yapan özel güvenlik
görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı
Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda
özel güvenlik görevlileri
aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
93. Sıvı (akaryakıt) yangınlarında en fazla
kullanılan (öncelikli) söndürücü
madde aşağıdakilerden hangisidir?
94. Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk
değildir?
95. Aşağıdakilerden hangisi grupların
özelliklerinden biri değildir?
96. Aşağıdakilerden hangisi Temel Yaşam
Desteğinin amaçlarından değildir?
97. Görev alanında işlenmiş bir suçun
delillerini genel kolluk gelinceye kadar
muhafaza eden özel güvenlik
görevlisinin yapmış olduğu görev için
aşağıdakilerden hangisi söylenir?
98. Atardamar kanamasında fazla kan
kaybının nedeni nedir?
99. Zor kullanma ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
100. X-Ray Cihazının tünel giriş
çıkışlarında bulunan vinil (kurşun
alaşımlı plastik perdeler) perdeler
niçin kullanılmaktadır?