2.DENEME

1. Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda
söylenenlerden hangisi yanlıştır?
2. Çevre güvenliğini sağlamak
amacıyla aşağıdakilerden hangisi
kullanılmaz?
3. Aşağıdakilerden hangisi doğal
afetlerden biri olan sel sırasında
yapılmaması gereken bir davranıştır?
4. Korunan kişinin bir yerden başka
bir yere giderken geçmek zorunda
kaldığı alternatifi olmayan saldırıların
gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu
saldırı noktasına ne ad verilir?
5. Aşağıdakilerden hangisi
kalabalıkların özelliklerinden birisi
değildir?
6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi
“Uyuşturucu Madde” tanımı arasında
sayılmaz?
7. Özel Güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
8. Aşağıdakilerden hangisi
kalabalığın özelliklerindendir?
9. Ünlü bir gece kulübünde 2 grup arasında
bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış ve 1
şahıs ateşli silahla öldürülmüştür. Polis
tarafından yürütülen tahkikatta, olay yerini
koruma altına alan özel güvenlik görevlisi
Sinan’ın, ölen şahsa ait cep telefonunu aldığı
anlaşılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
10. İlkyardımın temel uygulamaları
nelerdir?
11. Kullanma zorunluluğu ortaya
çıkması durumunda, cop vücudun
hangi kısmına vurulmalıdır?
12. Olay yerindeki iz ve delilleri
korumak kapsamında
aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
13. Toplumsal olaylarda “caydırıcılık”
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
14. Önemli kişinin can ve mal
güvenliğine yönelik tehlike ve
saldırılara karşı kullanılan daimi veya
geçici olarak kullanılan maddi veya
teknolojik tedbirlere ne ad verilir?
15. Aşağıda verilen yangın çeşitlerinden
hangisinde yangın söndürme maddesi
olarak köpük ve su kullanılmaz?
16. Aşağıdakilerden hangisi
havayolunun tam tıkanmasına ait
belirtilerden değildir?
17. Örgüt içinde en sık görülen çatışma
biçimi hangisidir?
18. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları
kişiyi, polise haber vermeden sabaha
kadar tutan özel güvenlik görevlisi
hangi suçu işlemiştir?
19. Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?
20. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl
tarifinde belirtilecek özelliklerden biri
değildir?
21. Suçüstü halinde kimlerin yakalama
yetkisi vardır?
22. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
olaylarda güvenlik güçlerinin
uygulamada göz önünde bulundurması
gereken genel ilkelerden değildir?
23. Önemli kişinin can güvenliğine karşı
merdivenlerde sağlanan korumada
hangisi doğru değildir?
24. Genel kolluğa yardımcı olarak görev
yapan özel güvenlik görevlilerinin
yetkileri 5188 sayılı Kanun ile
belirlenmiştir. Bu kapsamda ÖGG’leri
aşağıdaki maddelerden hangisini
yapabilir?
25. “Özel güvenlik görevlisi Oya,
karşısındaki kişiye uygulaması gereken
güvenlik tedbirlerini anlatırken şahsın
onu dinlemediğini ve başka bir şeyle
ilgilendiğini görüyor.” Anlatılan olayda
iletişimin temel ilkelerinden hangisi
yerine getirilmemiştir?
26. Aşağıdaki konulardan hangisi özel
güvenliğin görev alanına girmez ?
27. Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?
28. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu
kontrol altına alma ve etkisiz hale
getirmede aldığı düzenlerden değildir?
29. Empati ile sempati arasındaki fark
aşağıdakilerden hangisidir?
30. Bir huzursuzluğu ve eylemi
başlatma ve devam ettirme konusunda
tecrübe sahibi ve yetişmiş elemanlardır.
Eylemin önceden planlandığı şekilde
amacına ulaşabilmesi için inceden
inceye hesaplanmış hareket tarzı
sergilerler.
Bu ifadelerle aşağıdakilerden
hangisi tanımlanmaktadır?
31. Özel güvenlik görevlisi Faruk bir
fabrikada gece vardiyasında görev
yapmaktadır. Devriye görevi esnasında
fabrika müdürünün odasının kapısının kırık
olduğunu fark eder. Durumu sıralı amirlerine
bildirir ve konu ile ilgili olarak bir rapor
tanzim eder. Raporu tanzim eden Faruk aynı
zamanda aşağıda belirtilen hangi hukuki
durumla karşı kaşıya kalabilir?
32. Aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
33. Geçici ve acil hallerde özel güvenlik
izni kim tarafından verilir?
34. “Özel olarak yetiştirilmiş, gözü
pek, saldırgan, neden, nasıl, ne zaman
eyleme geçecekleri ve hangi sloganı
atacakları önceden planlanmış olan
militanlardır.” Tanımı yapılan grup
aşağıdakilerden hangisidir?
35. Ana giriş kontrol noktasında hangi
tip personelin görevlendirilmesi gerekli
değildir?
36. Hangi suçluların emniyet
birimlerinde eşkâl tanımları
bulunmaz?
37. Devriyenin dış görünüşü ve
görevinde taşınması gereken araç ve
gereçleri kontrol ederek kullanıma
hazır hale getirmesi, aşağıda belirtilen
devriye öncesi hazırlık aşamalarından
hangisi kapsar?
38. Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile
yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği,
yeterli ısı ve oksijenin olmadığı
durumlarda oluşan yanma çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir?
39. 5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?
40. Aşağıdakilerden hangisi delillerin
faydalarından değildir?
41. Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
42. …..…. kişinin kendisini
karşısındaki kişinin yerine koyarak
onun duygu ve düşüncelerini anlaması,
bunu da karşısındaki kişiye iletmesidir.
Boş bırakılan yere aşağıdaki
kavramlardan hangisi gelmelidir?
43. Çalıştığı iş yerine kişinin arkasından
konuşulması, kendini gösterme
olanaklarının kısıtlanması, iş
arkadaşlarının kişiyle konuşmaması
neyin göstergesidir?
44. Hangisi yakın koruma görevindeki
aşamalardan biri olarak
değerlendirilemez?
45. Yasadışı göstericilerin dağıtılması
için yapılması gerekenlerden biri
aşağıdakilerden hangisidir?
46. Genel olarak iki öğe arasında
birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj
alışverişine ne ad verilir?
47. İlçe sınırları içerisinde genel ve özel
kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?
48. Aşağıdakilerden hangisi saldırgan
olan kişilere karşı savunma, püskürtme
ve dağıtma amaçlı olan copu
kullanırken dikkat edilecek
hususlardan değildir?
49. Aşağıdakilerden hangisinde
mutlaka özel güvenlik komisyonu
kararı gerekir?
50. Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada
olması gereken solunum sayısı sıklığı
kaçtır?
51. Aşağıdakilerden hangisi Türk
Hukukuna göre maddi güç
vasıtalarından biri olamaz?
52. Devriye görevlileri en az kaç kişiden
oluşur?
53. İl sınırları içinde bulunan genel ve
özel bütün kolluk kuvvet ve
teşkilatlarının amiri kimdir?
54. Aşağıdakilerden hangisi
ilkyardımcının müdahale esnasında
yapması gereken işlemlerden değildir?
55. Aynı işyerinde veya aynı işverene
bağlı işyerlerinde, kesintisiz 12 ay
pirimi ödenen özel güvenlik görevlisinin
hangi hakkı ortaya çıkar?
56. Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?
57. Aşağıdakilerden hangisi temel
koruma prensiplerinden biri değildir?
58. İlkyardımın ABC’si şeklinde
isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı
nedir?
59. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk
ile özel kolluğun görevlerini yerine
getirirken kullanabilecekleri yetkileri
bakımından ortak yetki alanına girmez?
60. Bir insanın düşünmesi,
duygulanması, ihtiyaçlarının farkına
varması hangi iletişim tekniğidir?
61. Aşağıdakilerden hangisi parmak
izinin özelliklerinden değildir?
62. Birine önemli bir konuyu ya da bir
problemimizi anlatacağımız zaman;
“Beni can kulağıyla dinle” deriz. “Can
kulağıyla dinlemek” hangi tür dinleme
biçimine örnektir?
63. Tutanağın, hazırlık soruşturması
açısından anlam ifade edebilmesi için en
az kaç resmi görevli tarafından
imzalanması gerekir?
64. Metal dedektörlerinin
ayarlanmasına ne ad verilir?
65. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve
spor müsabakaları gibi faaliyetlerin
yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan
yapılan aramaya ne denir?
66. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
olaylarda uyulacak genel prensiplerden
biri değildir?
67. “Korku ve bilgisizliğin doğurduğu bir
durumdur. Emin bir yere ulaşabilmek için
dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisiyle
meydana gelen kontrolsüz hareketlere yol
açar.” Bu ifadeler aşağıdakilerden
hangisini tanımlamaktadır?
68. CCTV'nin açılımı aşağıdakilerden
hangisidir?
69. 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir?
I İçişleri Bakanlığı
II Özel güvenlik eğitim kurumları
III Üniversiteler
IV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar
V Özel Hocalar
70. Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9
istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi
hangi istikamete doğru kaçırılması
gerekir?
71. İletişim esnasında karşı tarafa
gönderilen ses, yazı, söz ya da davranışa
ne ad verilir?
72. Aşağıdakilerden hangisi bir
yerleşkeye tehlikeli veya yasak
maddelerin sokulmasını engellemeye
yönelik kullanılır?
I-Metal dedektörü
II-Kartlı geçiş sistemi
III-X-ray cihazı
73. Aşağıdakilerden hangisi hayat
kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?
74. Aşağıdakilerden hangisi deprem
sırasında yapılacaklardan değildir?
75. Hangi yangın türlerinde boğma
esaslı söndürme yönteminin
kullanılması en uygun olarak tercih
edilmelidir?
76. “Genellikle önleme amaçlı yapılan
kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların
daha sonra sahibine iade edilmek üzere
belli bir süre ile alınma işlemine
…………. denir.” Metinde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
77. Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan
kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme
ihtimali olan mevcut ve muhtemel
tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale
getirmek veya en aza indirmek amacıyla
yapılan çalışmalara ne ad verilir?
78. .“Görgü tanıklarının tanımlamalarına
uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik
tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri
olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız,
kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz
şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan
resimdir.”
Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen
nedir?
79. Silahlı olarak görev yapacak bir özel güvenlik görevlisi en az hangi okul diplomasına sahip olmalıdır?
80. Aşağıdakilerden hangisinin
yapılması özel güvenlik personelinden
istenemez?
81. Komisyon tarafından, özel
güvenliğin görev alanı olarak
tanımlanmış bölgede emniyet ve asayişle
ilgili konularda asıl yetki …………
cümlesini aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?
82. Aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?
83. Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?
84. Aşağıdakilerden hangisi hasta veya
yaralının ilk değerlendirilmesinde
kontrol edilmesi gerekir?
85. Bireysel iletişimde mesaj veren
kişinin mesajının anlaşıldığını
göstermek için değişik cümlelerle
yansıtmaya ne ad verilir?
86. Devriye hizmeti sırasında
dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu
olan yerlere ne ad verilir?
87. Genel olarak insan için fiziksel,
ekonomik ve sosyal kayıplar meydana
getiren normal yaşamı ve insan
faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye
uğratarak toplulukları etkileyen
olaylara ne denir?
88. Ziyaretçilerin kontrolü sırasında
aşağıdakilerin hangisi
yapılmamalıdır?
89. Aşağıdakilerden hangisi etkili
dinleme becerisi geliştirmenin
yollarından biri değildir?
90. Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?
91. Ateşli silah kullanılan olaylarda
aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin
alması gereken tedbirlerden değildir?
92. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin
temel amaçlarından birisi değildir?
93. Yaralıların aciliyetlerinin
değerlendirilerek seçme/ayırma
yapılması ve öncelikli kazazedenin
belirlenmesi işlemine ne denir?
94. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın
öncelikli amaçlarından değildir?
95. Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç
yıl sonra yenileme eğitimi almak
zorundadır?
96. Korunan kişinin en yakınında, yakın
koruma personeli tarafından
oluşturulan, korunan kişinin izin
verdiği yakınları ve güvenlik
kontrolünden geçmiş kişiler girebildiği
en güvenli ve en önemli halkaya ne ad
verilir?
97. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi
kontrol noktasında yapılan kontrol
bakımından yanlıştır?
98. Yangın çıkmış çok katlı bir binada
yapılması gerekenlerden bazıları
aşağıda verilmiştir.
I. Yangın merdiveni vasıtası ile
binadan uzaklaşmak.
II. Kapalı alandan açık alana çıkma
imkânı yok ise duman girişini
engelleyici tedbirler almak.
III. Yangın çıkışlarını takip ederek
binayı terk etmek.
Buna göre verilenlerden hangileri
doğrudur?
99. Özel güvenlik görevlisi Cafer ve
Mevlüt ikamet alanı olan bir sitenin
güvenliğini sağlamaktadırlar. Amirleri
kendilerine devriye görevini caydırıcı
amaçlı olarak yapmaları talimatını
vermiştir. Bu durumda Cafer ve Mevlüt
caydırıcı amaçlı devriye görevini nasıl
yapmalıdır?
100. Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal
bir afetle doğrudan ilişkilidir?