1.Deneme

1. Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda
söylenenlerden hangisi yanlıştır?
2. Alarm merkezi kurma ve izleme izni
kim tarafından verilir?
3. Kapı detektörlerinden geçerken kişiler
arasında en az ne kadar mesafe
bulunmalıdır?
4. Aşağıdakilerden hangisi birincil
(Temel) toplumsal bir gruba örnek
olabilir?
5. Ana giriş kontrol noktasında hangi tip
personelin görevlendirilmesi gerekli
değildir?
6. Özel güvenlik görevlisi Ömer, görevde
iken koruma ve güvenliğini sağladığı
yerde bıçakla adam yaralama olayı
meydana gelmiş, şüpheli silahını olay
yerine atarak kaçmıştır. Bu olayın
meydana geldiği yerde aşağıdakilerden
hangisi Ömer tarafından yapılması
gereken davranışlardan ve alınması
gereken önlemlerden biri değildir?
7. Polis; kendisine veya polis merkezine
molotof ve benzeri silahlarla
saldıranlara karşı hangi yetkisini
kullanır?
8. Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?
9. ÖGG Ali yağma suçunun failini
suçüstü yakaladığında tutması gereken
tutanak ve şüphelinin bunu
imzalamaması halinde yapması
gereken işlem nedir?
10. Aşağıdakilerden hangisi çevre
güvenlik sistemi değildir?
11. İlkyardımın temel uygulamaları
nelerdir?
12. Aşağıdakilerden hangisi havayolunun tam tıkanmasına ait belirtilerden değildir?
13. Özel güvenlik personeli yetkilerini
nerede ve ne zaman kullanır?
14. Devriye hizmeti sırasında dolaşılması
ve ziyaret edilmesi zorunlu olan
yerlere ne ad verilir?
15. Merdiven kullanacak korunan kişiye
uygulanan koruma düzeni için
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
16. Tehlike anında korumada
aşağıdakilerden hangisi
yapılmamalıdır?
17. Aşağıdakilerden hangisi
ilkyardımcının müdahale esnasında
yapması gereken işlemlerden değildir?
18. Direnme ve saldırının mahiyetine ve
derecesine göre etkisiz hale getirecek
şekilde kademeli olarak artan oranda
bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni
şartları gerçekleştiğinde silah
kullanılması hali hangisini ifade eder?
19. Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır?
20. Motorize koruma teknikleri
düşünüldüğünde bir konvoyda
aşağıdaki araçlardan hangisi
bulunmaz?
21. Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol
yine gel” sözü aşağıdakilerden
hangisinin önemini vurgulamaktadır?
22. Aşağıdakilerden hangisi orman yangını ihbar hattının numarasıdır?
23. İletişim esnasında karşı tarafa
gönderilen ses, yazı, söz, ya da
davranış gibi bilgiye ne ad verilir?
24. Aşağıdakilerden hangisi nokta
görevlisinin görevleri ve
özelliklerinden değildir?
25. Film dozimetre cihazı hangi cihazla
birlikte kullanılır?
26. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?
27. “Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
28. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?
29. Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç
yıl sonra yenileme eğitimi almak
zorundadır?
30. Kanunlarda açıkça suç olarak
belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir
zamanda ve mekanda gerçekleşmesi
kavramı aşağıdaki tanımlardan
hangisine uygundur?
31. Aşağıdakilerden hangisinin yakalama
tutanağında olmasına gerek yoktur?
32. Aşağıdakilerden hangisi koruma
şekillerinden biri değildir?
33. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?
34. Temel yasalar ile ilgili büyükten
küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi
doğrudur?
35. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?
36. Özel güvenlik görevlilerinin hangi
koruma ve güvenlik hizmeti için ne
miktar ve özellikte ateşli silah
bulundurabileceği kim tarafından
belirlenir?
37. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?
38. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tat
alma organlarımızla hafızamızda
algılanan, bir olay veya görevle ilgili
ileride rapor veya tutanak tutmak için
bilgilerin kısa ve öz olarak yazılı
kayıtlara geçirilmesine ………denir?
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi
gereken doğru tanım aşağıdakilerden
hangisidir?
39. I. Nüfus Yoğunluğu
II. İmar Durumu
III.Öğrenim Durumu
IV. Bitki Örtüsü
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir şehre itfaiye teşkilatı kurulmasında şehrin dikkate alınan kriterlerindendir?
40. X-Ray cihazlarının kullanım amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
41. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişim ilkeleri arasında yer almaz?
42. Aşağıdakilerden hangisi rapor
çeşitlerinden değildir?
43. Aşağıdakilerden hangisi algılama-seçme-düşünme-yorumlama
süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri
simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya
da kişilerdir?
44. Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini
………….. mahiyettedir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi
gereken doğru tanım aşağıdakilerden
hangisidir?
45. Ziyaretçilerin kontrolü sırasında
aşağıdakilerin hangisi
yapılmamalıdır?
46. Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan
kişilerin x-ray cihazlarından geçişinde
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
47. Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili
aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
48. Korunan kişinin bir yerden başka bir
yere giderken geçmek zorunda kaldığı
alternatifi olmayan saldırıların
gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu
saldırı noktasına ne ad verilir?
49. Canlıların vücudundan kopan, düşen
veya akan her türlü delile
………….denir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi
gereken doğru tanım aşağıdakilerden
hangisidir?
50. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın
öncelikli amaçlarından değildir?
51. Aşağıdakilerden hangisi özel koruma
hizmetleri olarak adlandırılan
hizmetlerden değildir?
52. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk
ile özel kolluğun görevlerini yerine
getirirken kullanabilecekleri yetkileri
bakımından ortak yetki alanına
girmez?
53. Aşağıdakilerden hangisi hat düzeninin
amaçlarından biri değildir?
54. Tutanağın bölümlerinin doğru olarak
sıralanmış hali aşağıdakilerden
hangisidir?
55. İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?
56. Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen davranış üzerinde durulmaz ve hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline örnektir?
57. Aşağıdakilerden hangisi grubun
içerisinde bulunan kişi tiplerinden
birisi değildir?
58. Metal dedektörlerinin ayarlanmasına
ne ad verilir?
59. Yangın söndürme prensiplerinden biri olan “örtme” prensibinde esas olarak ne amaçlanmaktadır?
60. Aşağıdakilerden hangisi hayat
kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?
61. Adli aramaya karar verme yetkisi
kimindir?
62. Toplumsal olaylara müdahalede
aşağıdakilerden hangisi genel
ilkelerden değildir?
63. Hangi suçluların emniyet birimlerinde
eşkâl tanımları bulunmaz?
64. Aşağıdakilerden hangisi cop’un
kullanma şekillerinden değildir?
65. Aşağıdakilerden hangisi, kalabalık
çeşitleri arasında sayılamaz?
66. Suç işlendikten sonra özel güvenlik
personelince yakalanan kişi veya
emanete alınan(el konulan) eşya kime
teslim edilir?
67. Aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?
68. Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan
çıkıp içinde bulunduğu toplumun
duygu, düşünce, inanç normları gibi
özelliklerini kabul etmesi ve
benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık
haline gelmesine de denir?
69. Koruma aracında ekip amiri aracın
neresinde oturur?
70. Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme/ayırma yapılması ve öncelikli kazazedenin belirlenmesi işlemine ne denir?
71. Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir?
72. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan,
aynı amaca yönelik eylem birliği içinde
olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş
insanların meydana getirdiği kümeye
ne ad verilir?
73. Yüz, beden, bedensel temas, mekân
kullanımı gibi çeşitli araçlar
kullanılarak gerçekleştirilen iletişime
ne ad verilir?
74. Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla
aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
75. Danışma noktasında görevli personelin vatandaşı karşılamasıyla alakalı olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
76. Aşağıdaki dil kalıplarından hangisi
problemi çözmeye yöneliktir?
77. Asılsız ihbarlar genelde hangi sebeple
yapılır?
78. İşyeri ve konut araması en çok hangi
özgürlüğü kısıtlar?
79. “ Hukuka aykırı arama …………. ve
ele geçirilenler ……….” cümlesindeki
boşluklara hangisi gelmelidir?
80. Devriye görevlileri en az kaç kişiden
oluşur?
81. Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü
yolla başkaları ile paylaşmaya ne
denir?
82. Aşağıdakilerden hangisi tutanak
çeşitlerinden değildir?
83. “Özel güvenlik görevlisi Selim görev
arkadaşı ile birlikte araç kontrol
noktasındaki görevi sırasında
şüphelendiği bir aracı durdurur. Araçta
bulunan sürücü ve üç yolcuyu aynı anda
araçtan indirerek aracın içerisini hızlıca
kontrol eder. Sonra sürücüden anahtarı
isteyerek kendisi bagajı açar ve bagaj
içini kontrol eder. Sürücüye araçla ilgili
bir takım teknik sorular sorarak heyecan
durumunu ve araç ile ilgili bilgisini
kontrol eder. Taşıt kontrol aynası ile
aracın altını kontrol eder.”
Selim ve arkadaşı kontrol sırasında
hangi hataları yapmıştır?
84. 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik
eğitimini kimler verebilir?
I İçişleri Bakanlığı
II Özel güvenlik eğitim kurumları
III Üniversiteler
IV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel
okullar
V Özel Hocalar
85. Özel güvenlik hizmeti gören personeli
ve özel güvenlik eğitimi veren
kuruluşların denetlemesi kim
tarafından yapılmaktadır?
86. Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinden değildir
87. Suçüstü halinde kimlerin yakalama
yetkisi vardır?
88. Kişi özgürlüğünün genel kolluk
tarafından hâkim kararı olmadan
geçici olarak sınırlandırılmasına ne
denir?
89. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
olaylarda, güvenlik güçlerinin
topluluğu kontrol altına alma ve
etkisiz hale getirmede aldığı
düzenlerden biridir?
90. Hangisi özel güvenlik görevlilerinin
yetki ve sorumluluğunda değildir?
91. Toplumsal olaylara müdahale
esnasında cop kullanılacaksa vuruş
yeri vücudun neresi olmalıdır?
92. Aşağıdakilerden hangisi toplantılarda
alınan koruma düzeni için yapılması
gerekenlerden biri değildir?
93. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir
konuşmanın nitelikleri arasında yer
almaz?
94. Yasa dışı hale dönüşmüş toplumsal
olaylara müdahale edilmesi mülki amirin
emri ile olur. Ancak müdahalenin şeklinin
nasıl olacağını olay yerinde bulunan
kuvvetin başındaki amir belirler. Buna
göre yapılan müdahalenin asıl amacı
aşağıdakilerden hangisi değildir?
95. Olay yerinde görevi bulunmayan
görevli hangisidir?
96. “Görgü tanıklarının tanımlamalarına
uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik
tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri
olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız,
kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri,
yüz şekli ve bunların birleşimlerinden
oluşan resimdir.”
Yukarıdaki tanımda anlatılmak
istenen nedir?
97. Aşağıdakilerden hangisi korunan
kişiye asansörde uygulanacak
tedbirlerden bir değildir?
98. Milletlerarası Anlaşmalar ne zaman
bağlayıcılık kazanır?
99. İlçe sınırları içerisinde genel ve özel
kolluk kuvvetlerinin mülki amiri
kimdir?
100. Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?