1.Deneme

1. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?
2. 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik
eğitimini kimler verebilir?
I İçişleri Bakanlığı
II Özel güvenlik eğitim kurumları
III Üniversiteler
IV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel
okullar
V Özel Hocalar
3. Korunan kişinin bir yerden başka bir
yere giderken geçmek zorunda kaldığı
alternatifi olmayan saldırıların
gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu
saldırı noktasına ne ad verilir?
4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?
5. Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinden değildir
6. Temel yasalar ile ilgili büyükten
küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi
doğrudur?
7. Ana giriş kontrol noktasında hangi tip
personelin görevlendirilmesi gerekli
değildir?
8. Metal dedektörlerinin ayarlanmasına
ne ad verilir?
9. Merdiven kullanacak korunan kişiye
uygulanan koruma düzeni için
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
10. Aşağıdakilerden hangisi cop’un
kullanma şekillerinden değildir?
11. “Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
12. “Özel güvenlik görevlisi Selim görev
arkadaşı ile birlikte araç kontrol
noktasındaki görevi sırasında
şüphelendiği bir aracı durdurur. Araçta
bulunan sürücü ve üç yolcuyu aynı anda
araçtan indirerek aracın içerisini hızlıca
kontrol eder. Sonra sürücüden anahtarı
isteyerek kendisi bagajı açar ve bagaj
içini kontrol eder. Sürücüye araçla ilgili
bir takım teknik sorular sorarak heyecan
durumunu ve araç ile ilgili bilgisini
kontrol eder. Taşıt kontrol aynası ile
aracın altını kontrol eder.”
Selim ve arkadaşı kontrol sırasında
hangi hataları yapmıştır?
13. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan,
aynı amaca yönelik eylem birliği içinde
olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş
insanların meydana getirdiği kümeye
ne ad verilir?
14. Aşağıdakilerden hangisi havayolunun tam tıkanmasına ait belirtilerden değildir?
15. Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol
yine gel” sözü aşağıdakilerden
hangisinin önemini vurgulamaktadır?
16. Alarm merkezi kurma ve izleme izni
kim tarafından verilir?
17. İlkyardımın temel uygulamaları
nelerdir?
18. Olay yerinde görevi bulunmayan
görevli hangisidir?
19. Aşağıdakilerden hangisi algılama-seçme-düşünme-yorumlama
süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri
simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya
da kişilerdir?
20. Özel güvenlik görevlisi Ömer, görevde
iken koruma ve güvenliğini sağladığı
yerde bıçakla adam yaralama olayı
meydana gelmiş, şüpheli silahını olay
yerine atarak kaçmıştır. Bu olayın
meydana geldiği yerde aşağıdakilerden
hangisi Ömer tarafından yapılması
gereken davranışlardan ve alınması
gereken önlemlerden biri değildir?
21. İletişim esnasında karşı tarafa
gönderilen ses, yazı, söz, ya da
davranış gibi bilgiye ne ad verilir?
22. İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?
23. Koruma aracında ekip amiri aracın
neresinde oturur?
24. Kişi özgürlüğünün genel kolluk
tarafından hâkim kararı olmadan
geçici olarak sınırlandırılmasına ne
denir?
25. Aşağıdakilerden hangisi tutanak
çeşitlerinden değildir?
26. Danışma noktasında görevli personelin vatandaşı karşılamasıyla alakalı olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
27. Ziyaretçilerin kontrolü sırasında
aşağıdakilerin hangisi
yapılmamalıdır?
28. Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme/ayırma yapılması ve öncelikli kazazedenin belirlenmesi işlemine ne denir?
29. Toplumsal olaylara müdahalede
aşağıdakilerden hangisi genel
ilkelerden değildir?
30. Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda
söylenenlerden hangisi yanlıştır?
31. Yasa dışı hale dönüşmüş toplumsal
olaylara müdahale edilmesi mülki amirin
emri ile olur. Ancak müdahalenin şeklinin
nasıl olacağını olay yerinde bulunan
kuvvetin başındaki amir belirler. Buna
göre yapılan müdahalenin asıl amacı
aşağıdakilerden hangisi değildir?
32. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişim ilkeleri arasında yer almaz?
33. Milletlerarası Anlaşmalar ne zaman
bağlayıcılık kazanır?
34. Canlıların vücudundan kopan, düşen
veya akan her türlü delile
………….denir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi
gereken doğru tanım aşağıdakilerden
hangisidir?
35. Aşağıdakilerden hangisi orman yangını ihbar hattının numarasıdır?
36. Özel güvenlik personeli yetkilerini
nerede ve ne zaman kullanır?
37. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
olaylarda, güvenlik güçlerinin
topluluğu kontrol altına alma ve
etkisiz hale getirmede aldığı
düzenlerden biridir?
38. Aşağıdakilerden hangisi nokta
görevlisinin görevleri ve
özelliklerinden değildir?
39. Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir?
40. İşyeri ve konut araması en çok hangi
özgürlüğü kısıtlar?
41. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?
42. Aşağıdakilerden hangisi çevre
güvenlik sistemi değildir?
43. Aşağıdakilerden hangisi korunan
kişiye asansörde uygulanacak
tedbirlerden bir değildir?
44. Asılsız ihbarlar genelde hangi sebeple
yapılır?
45. Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü
yolla başkaları ile paylaşmaya ne
denir?
46. Kanunlarda açıkça suç olarak
belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir
zamanda ve mekanda gerçekleşmesi
kavramı aşağıdaki tanımlardan
hangisine uygundur?
47. Direnme ve saldırının mahiyetine ve
derecesine göre etkisiz hale getirecek
şekilde kademeli olarak artan oranda
bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni
şartları gerçekleştiğinde silah
kullanılması hali hangisini ifade eder?
48. Aşağıdakilerden hangisi koruma
şekillerinden biri değildir?
49. Aşağıdaki dil kalıplarından hangisi
problemi çözmeye yöneliktir?
50. Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili
aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
51. Aşağıdakilerden hangisi
ilkyardımcının müdahale esnasında
yapması gereken işlemlerden değildir?
52. Hangi suçluların emniyet birimlerinde
eşkâl tanımları bulunmaz?
53. Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır?
54. Aşağıdakilerden hangisi, kalabalık
çeşitleri arasında sayılamaz?
55. Aşağıdakilerden hangisi özel koruma
hizmetleri olarak adlandırılan
hizmetlerden değildir?
56. Aşağıdakilerden hangisi birincil
(Temel) toplumsal bir gruba örnek
olabilir?
57. Adli aramaya karar verme yetkisi
kimindir?
58. Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
59. Aşağıdakilerden hangisi rapor
çeşitlerinden değildir?
60. I. Nüfus Yoğunluğu
II. İmar Durumu
III.Öğrenim Durumu
IV. Bitki Örtüsü
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir şehre itfaiye teşkilatı kurulmasında şehrin dikkate alınan kriterlerindendir?
61. ÖGG Ali yağma suçunun failini
suçüstü yakaladığında tutması gereken
tutanak ve şüphelinin bunu
imzalamaması halinde yapması
gereken işlem nedir?
62. Film dozimetre cihazı hangi cihazla
birlikte kullanılır?
63. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk
ile özel kolluğun görevlerini yerine
getirirken kullanabilecekleri yetkileri
bakımından ortak yetki alanına
girmez?
64. Özel güvenlik hizmeti gören personeli
ve özel güvenlik eğitimi veren
kuruluşların denetlemesi kim
tarafından yapılmaktadır?
65. Aşağıdakilerden hangisi grubun
içerisinde bulunan kişi tiplerinden
birisi değildir?
66. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?
67. Devriye hizmeti sırasında dolaşılması
ve ziyaret edilmesi zorunlu olan
yerlere ne ad verilir?
68. Devriye görevlileri en az kaç kişiden
oluşur?
69. “Görgü tanıklarının tanımlamalarına
uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik
tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri
olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız,
kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri,
yüz şekli ve bunların birleşimlerinden
oluşan resimdir.”
Yukarıdaki tanımda anlatılmak
istenen nedir?
70. “ Hukuka aykırı arama …………. ve
ele geçirilenler ……….” cümlesindeki
boşluklara hangisi gelmelidir?
71. Aşağıdakilerden hangisi toplantılarda
alınan koruma düzeni için yapılması
gerekenlerden biri değildir?
72. Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?
73. Toplumsal olaylara müdahale
esnasında cop kullanılacaksa vuruş
yeri vücudun neresi olmalıdır?
74. Aşağıdakilerden hangisi hat düzeninin
amaçlarından biri değildir?
75. Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç
yıl sonra yenileme eğitimi almak
zorundadır?
76. Hangisi özel güvenlik görevlilerinin
yetki ve sorumluluğunda değildir?
77. Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini
………….. mahiyettedir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi
gereken doğru tanım aşağıdakilerden
hangisidir?
78. Yangın söndürme prensiplerinden biri olan “örtme” prensibinde esas olarak ne amaçlanmaktadır?
79. Suçüstü halinde kimlerin yakalama
yetkisi vardır?
80. Kapı detektörlerinden geçerken kişiler
arasında en az ne kadar mesafe
bulunmalıdır?
81. Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen davranış üzerinde durulmaz ve hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline örnektir?
82. Tutanağın bölümlerinin doğru olarak
sıralanmış hali aşağıdakilerden
hangisidir?
83. Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan
kişilerin x-ray cihazlarından geçişinde
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
84. Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan
çıkıp içinde bulunduğu toplumun
duygu, düşünce, inanç normları gibi
özelliklerini kabul etmesi ve
benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık
haline gelmesine de denir?
85. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?
86. Tehlike anında korumada
aşağıdakilerden hangisi
yapılmamalıdır?
87. X-Ray cihazlarının kullanım amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
88. Polis; kendisine veya polis merkezine
molotof ve benzeri silahlarla
saldıranlara karşı hangi yetkisini
kullanır?
89. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?
90. Suç işlendikten sonra özel güvenlik
personelince yakalanan kişi veya
emanete alınan(el konulan) eşya kime
teslim edilir?
91. Yüz, beden, bedensel temas, mekân
kullanımı gibi çeşitli araçlar
kullanılarak gerçekleştirilen iletişime
ne ad verilir?
92. Motorize koruma teknikleri
düşünüldüğünde bir konvoyda
aşağıdaki araçlardan hangisi
bulunmaz?
93. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın
öncelikli amaçlarından değildir?
94. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tat
alma organlarımızla hafızamızda
algılanan, bir olay veya görevle ilgili
ileride rapor veya tutanak tutmak için
bilgilerin kısa ve öz olarak yazılı
kayıtlara geçirilmesine ………denir?
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi
gereken doğru tanım aşağıdakilerden
hangisidir?
95. Özel güvenlik görevlilerinin hangi
koruma ve güvenlik hizmeti için ne
miktar ve özellikte ateşli silah
bulundurabileceği kim tarafından
belirlenir?
96. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir
konuşmanın nitelikleri arasında yer
almaz?
97. Aşağıdakilerden hangisinin yakalama
tutanağında olmasına gerek yoktur?
98. İlçe sınırları içerisinde genel ve özel
kolluk kuvvetlerinin mülki amiri
kimdir?
99. Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla
aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
100. Aşağıdakilerden hangisi hayat
kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?