3.Deneme

1. Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel
güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin
verilebilir?
2. Havalimanında görev yapan özel güvenlik
görevlisi Vefa’ya buluntu bir cep telefonu
teslim edilmiştir. Cep telefonu sahibinin
ilgili birime müracaatı sonucunda yapılan
araştırmada bahse konu telefonun özel
güvenlik görevlisi Vefa tarafından bir
arkadaşına hediye edildiği tespit edilmiştir.
Yukarıda anlatılan olayda özel güvenlik
görevlisinin hangi suçu işlediği söylenebilir?
3. Aşağıdakilerden hangisi idari para cezası
gerektiren yaptırım veya fiillerden değildir?
4. Tek araçlı koruma ile görevlerini yerine
getiren özel güvenlik görevlileri, korunan
şahısla birlikte seyir halinde iken bombalı
saldırıya uğramışlardır ve makam aracı
hareket kabiliyetini yitirmiştir. Bu durumda
özel güvenlik görevlilerinin yapacağı en
uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir?
5. İletişim ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğru değildir?
6. Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin
mesajının anlaşıldığını göstermek için
değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?
7. Nokta özel güvenlik görevlilerinin
görevlerinin devir ve tesliminde hangi
yöntem kullanılmalıdır?
8. Aşağıdakilerden hangisi sentetik yollarla
üretilmemiş, doğada doğal olarak bulunan
bir uyuşturucu maddedir?
9. X-ray cihazının tünel giriş çıkışlarında
bulunan plastik perdelerin varlık nedeni
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
açıklanmıştır?
10.  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanun hükümlerine göre,
aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlilerinin yetkilerinden değildir?
11. Özel kolluk, yaşam hakkı, mülkiyet ve
zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini
önlemek ile görevlidir. Buna göre özel
güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa
yardımcı olmaktadır?
12. Özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik
görevlilerinin silah bulundurma ve taşıma
yetkisiyle ilgili aşağıda söylenenlerden
hangisi doğrudur?
13. Dinleyicinin konuşana, anlattığı ile
ilgilendiği, onun sorununu gerçekten
hissettiği izlenimini veren dinleme türü
aşağıdakilerden hangisidir?
14. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik
görevlilerine verilecek eğitim en az kaç saat
olmalıdır?
15. Aşağıdaki olayların gerçekleşmesi durumunda işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı doğmaktadır. Hangi şıktaki sebebin diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir?
16. Özel güvenlik görevlilerinin aşağıda
sayılan haklardan hangisi ya da hangileri
kısıtlanmıştır?
I-Dernek kurma hakkı
II-Siyasi partilere üye olma hakkı
III-Sendikaya üye olma hakkı
IV-Grev yapma hakkı
V-Seçilme hakkı
17. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlileri,
zor kullanma yetkisini hangi kanundan
almaktadır?
18. Yangına sebebiyet veren bazı durumlara
örnekler aşağıda verilmiştir.
I. Sabotajlar
II. Önleyici tedbirlerin alınmaması
III.Kazalar
IV.İhmaller
Buna göre, verilen örneklerden hangileri
doğrudur?
19. Önemli kişinin can güvenliğine karşı
merdivenlerde sağlanan korumada hangisi
doğru değildir?
20. Görevi esnasında bir suçla karşılaşan özel
güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini
yapamaz?
21. Zemini kaya veya yapay dolgu
malzemesinden oluşan bir yamacın yer
çekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin
etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketine
verilen isim aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
22. Otobanda seyir halindeyken karşı şeritte
bir aracın yolun dışına savrulduğu
görüldüğünde ilkyardımın temel
uygulamaları açısından aşağıdakilerden
hangisinin yapılması yanlış olur?
23. Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız
spor salonunda meydana gelen bir
travmatik olaya yapacağınız ilkyardım
uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
24. Temizlik için kullanılan kimyasal
maddeler ile oluşan yanıklara ilkyardım
uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden
hangisinin yapılması yanlış olacaktır?
25. Örgüt içinde henüz mevcut olmayan
ancak çatışmaya neden olabilecek durumlar
söz konusu olduğunda …............. çatışmanın
varlığından söz edilebilir.
Bu cümledeki boşluğa hangi şıktaki yanıt gelmelidir?
26. Çalıştığı iş yerine kişinin arkasından
konuşulması, kendini gösterme
olanaklarının kısıtlanması, iş arkadaşlarının
kişiyle konuşmaması neyin göstergesidir?
27. Aşağıdakilerden hangisi doğal afet
olarak tanımlanamaz?
28. Polis bölgesinde, yasal yakalama
yetkisini kullanan özel güvenlik görevlisinin
yapacağı iş ve işlemler sırasıyla en doğru
alarak hangisinde sıralanmıştır.
29. Aşağıdakilerden hangisi gruba bağlılığı
artıran nedenlerden birisi değildir?
30. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanuna göre, özel güvenlik
görevlilerinin ‘‘Yangın, deprem gibi tabii
afet ve imdat istenmesi halinde
……………………… iş yeri ve konutlara
girme’’ yetkisine yönelik boşluğa
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
31. Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan
çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu,
düşünce, inanç normları gibi özellikleri
kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal
bir varlık haline gelmesine ne denir?
32. Kamu güvenliğinin sağlanması
yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile
vali ve kaymakamlara verilen yetkiler
saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması
durumunda özel güvenlik birimi ve özel
güvenlik personeli ..........ve..........emirlerini
yerine getirmek zorundadır. Cümledeki
boşluklara hangi ikili getirilmelidir?
33. Kurum üyelerince paylaşılan, anlamlar,
inançlar ve değerler bütününe ne ad verilir?
34. Aşağıdakilerden hangisi madde
bağımlılığı olan kişilerde görülen davranış
değişikliklerinden biri değildir?
35. Yangın oluşmasını sağlayan etken
hangisidir?
36. X-Ray cihazlarında konveyör bandına
bırakılan bagajların mesafe aralığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
37. Kaza yapan bir aracın içinden yaralıyı
çıkartmak gerektiğinde yapılması gereken
ilkyardım uygulaması ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
38. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle
gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev
yapılmasına kim tarafından izin verilir?
39. Empati ile sempati arasındaki fark
aşağıdakilerden hangisidir?
40. Cop, kolluk birimleri ve özel güvenlik
çalışanları tarafından aşağıda belirtilen
hangi amaç için kullanılmaz?
41. Silahlı özel güvenlik kartı sahibi Hasan
için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
42. Devriye Hizmetlerine ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
43. Özel güvenlik görevlilerine görev yaptığı
esnada, yaklaşan Ali Bey, okul binasının
arka tarafında 3 erkek şahsın, gizlice
girdiklerini ve önlerine serdikleri bez
üzerine ceplerindeki bazı değerli eşyaları
çıkartarak saydıklarını ve birbirlerine pay
ettiklerini, bunların hırsızlık suçu işlemiş
olabileceklerini söylemesi konusu ile ilgili
tuttuğu tutanağın çeşidi hangisidir?
44. 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik
görevlisi kimlik kartıyla ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
45. Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan
kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme
ihtimali olan mevcut ve muhtemel
tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale
getirmek veya en aza indirmek amacıyla
yapılan çalışmalara ne ad verilir?
46. Psikolojik anlamda canlıların dış
dünyaya karşı gösterdikleri gözlenebilen
veya herhangi bir yolla ölçülebilen
eylemlerine ne ad verilir?
47. I. Bedeni kuvvet
II. Maddi güç
III. Silah kullanılması
Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin
kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?
48. Önemli kişiye karşı yapılan bir bıçaklı
saldırıda 4 kişilik bir koruma ekibi
tarafından aşağıdakilerden hangisi
yapılmamalıdır?
49. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanun hükümlerine göre, kişilerin
silahlı personel tarafından korunması,
kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel
güvenlik birimi kurulması veya güvenlik
hizmetlerinin şirketlere gördürülmesi kimin
iznine bağlıdır?
50. Özel güvenlik görevlileri Turan ve Cihan
bir AVM’ de güvenlik görevlisi olarak
çalışmaktadır. Bir gün AVM’nin tuvaletler
bölümünde zarf içerisinde bir miktar para
bulurlar. En doğru hareket tarzları nedir?
51. Olay yerinde ki ilk ekip aşağıdakilerden
hangisini yapmalıdır?
52. Sözsüz iletişimin özellikleri arasında
aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?
53.  Korunan kişiye pasta atılması olayı için
nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir?
54. İlk yardım uygulamaları açısından
karşılaşılma ihtimali en yüksek olan
yaralanmalar ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
55. I. Bir direnişi kırmak amacıyla olmalıdır
II. Direnişi kıracak ölçüde olmalıdır
III. Zor kullanma sırasında herhangi bir
eşya kullanılabilir
IV. Kademeli olarak artan nispette zor
kullanılmalıdır
Yukarıda sayılanlardan hangileri zor
kullanmanın unsurlarındandır?
56. Güvenlik yapılanmasında
aşağıdakilerden hangisi iç halkada bulunur?
57. Aşağıdakilerden hangisi yangın
söndürücü maddelere örnek verilemez?
58. Katı madde yangınlarında kullanılan
soğutarak söndürme yönteminde kullanılan
en etkili yangın söndürme maddesi
aşağıdakilerden hangisidir?
59. İnşaat sahasının güvenliğini sağlamakla
görevli olduğunuz bir alanda, travma
sonucu yaralanan işçiyi taşımanız gerekirse
aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulama
olmaz?
60. Özel güvenlik görevlisi, şüpheli
hareketler sergileyen, kimliğini ibraz
edemeyen kişilere ilişkin ne işlem
yapmalıdır?
61. Göksu parkında özel güvenlik görevlisi
olarak görev yapan Erdi ile Salih 12 Nisan
2017 günü gece devriye görevinde
kendilerine doğru hızla koşarak gelen, üstü
başı yırtılmış, burnundan kanlar akan
Hamdullah’ı görürler.
Erdi ile Salih durumla alakalı gerekli
detayları alabilmek için hangisini
yapmamalıdır?
62. İki araçlı koruma düzeninde
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
63. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme
becerisi geliştirmenin yollarından biri
değildir?
64. Üç (3) yaşındaki çocuğun kimyasal bir
maddeyi içtiği görüldüğünde ilkyardım
uygulamaları açısından aşağıdakilerden
hangisinin yapılması yanlış olur?
65. Nedenlerine göre değerlendirildiğinde,
mevcut sistemi beğenmeyip, değiştirmek
isteyen kişi veya grupların, ideolojilerini
beğenmedikleri kişilere karşı
gerçekleştirdikleri veya teşebbüs ettikleri
suikast türüne ne ad verilir?
66. Özel güvenlik görevlisi Yunus, görevli
bulunduğu alışveriş merkezine giriş yapan
şahısların araçlarının bagajlarını kontrol
etmek için açtığı esnada bir aracın bagaj
kapağının camının kırılmasına sebebiyet
vermiştir. Bu zararın tazmini amacıyla
alışveriş merkezindeki özel güvenlik
hizmetlerini yürüten firmaya getirilen
yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?
67. Bir insanın düşünmesi, duygulanması,
ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim
tekniğidir?
68. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde
elde edilen delillerin özelliklerinden
değildir?
69. İletişim esnasında karşı tarafa
gönderilen ses, yazı, söz ya da davranışa ne
ad verilir?
70. Özel güvenlik görevlilerinin ağır cezayı
gerektiren fiillerden dolayı suçüstü
hallerinde yakalama yetkilerinin
kullanmalarına ilişkin olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
71. Aşağıdakilerden hangisi tutanaklarda
olmazsa olmazlardandır?
72. Aşağıdakilerden hangisi topluluklara
müdahale prensiplerinden birisi olamaz?
73. Özel güvenlik hizmetleri kapsamında,
özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik
şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren
kurumları denetlemeye kimler yetkilidir?
74. X-ray operatörü olarak görev yapan özel
güvenlik görevlisi Fatih, X-ray cihazından
geçen çantanın ekrandaki görüntüsünde
bomba düzeneği ve patlayıcı madde tespit
etmiştir.
Bu aşamada özel güvenlik görevlisinin
müdahale tarzı ne olmalıdır?
75.  X ışının geçemediği maddeler aşağıdaki
şıklardan hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
76. 5188 sayılı Özel güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanunun ilgili maddesindeki ‘‘Görev
alanı’’ belirlemede usul nedir?
77. Bir alışveriş merkezinde özel güvenlik
görevlisi olarak görev yapan Mehmet
kanuna uygun olarak yaptığı aramada bir
şahıs üzerinde suç unsuruna rastlamıştır. Bu
durumda Mehmet’in yapması gereken
nedir?
78. Bomba şüphesi taşıyan paket olayında
hangisini yapmak yanlıştır?
79. Zehirlenmelerle ilgili ilkyardım
uygulamaları açısından aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
80. Trafikte durulduğunda, korunan kişinin
aracı ile koruma araçlarının alacağı
tedbirlerden biri değildir?
81. Konvoy düzenlerinde, konvoyun önünde
giden, konvoyun hızını ayarlayan, yerel
kolluk kuvvetinin üst düzey yetkilisi ile
yakın koruma elamanlarından birinin
bulunduğu araca ne denir?
82. Şüpheli bir paketle karşılaşıldığında
aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
83. “Milli Güvenlik ve kamu düzeninin,
genel sağlık ve genel ahlakın veya
başkalarının hak ve hürriyetlerinin
korunması, suç işlenmesinin önlenmesi,
taşınması veya bulundurulması yasak olan
her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın
tespiti amacıyla, hâkim kararı veya
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde
mülki amirin yazılı emriyle korumakla
yükümlü bulunan yerlerde, kişinin
üstlerinde, aracında, özel kâğıtlarında ve
eşyasında yapılan arama işlemidir.”
Yukarıda tanımı yapılan arama türü
aşağıdakilerden hangisidir?
84. Görev bölgenizde bir kişinin herhangi
bir nedenle bayılması halinde ilkyardım
uygulaması olarak ne yapılmalıdır?
85. Aşağıdakilerden hangisi bomba
elamanlarından değildir?
86. Müze ve ören yerlerini korumakla
görevlendirilen özel güvenlik görevlisinin
temel güvenlik görevlerinin yansıra özellikle
dikkat etmesi gereken önleyici görevi
hangisidir?
87. Yakalama yetkisinin kaynağı hangi
kanundur?
88. Aşağıdakilerden hangisinde İtfaiye
yangın ihbar numarası doğru olarak
verilmiştir?
89.  İşlenen suçun yeniden canlandırılmasına,
failin tespitine, fail, mağdur ve olay yeri
arasındaki ilişkinin ortaya konmasına
yarayacak, laboratuarlarda bilimsel yöntem
ve tekniklerle uzmanlar tarafından incelenip
değerlendirildikten sonra, soruşturma ve
yargılama sürecinde ispat vasıtası olarak
kullanılabilecek herhangi bir nesneye ya da
ize ………. denir. Tanımlamasındaki
boşluğa hangisi gelmelidir?
90. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin
yetkilerinden değildir?
91. Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin
amaçlarından biri değildir?
92. Aşağıdaki hangi yerlerde nokta hizmet
amacıyla nokta kurulmaz?
93. Özel güvenlik görevlileriyle ilgili hangisi
yanlıştır?
94. Grubun herhangi bir kısmında ortaya
çıkan değişmelerin grup üyeleri üzerinde ve
bu grubun yapısında meydana getirdiği etki
ve tepkileri ifade eden terim/kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
95. Özel güvenlik görevlisi olduğunuz bir
park alanındaki hayvan ısırığı olayına
müdahale ederken aşağıdakilerden hangisi
yapılmamalıdır?
96. Suçüstü halinde yakalamayı
aşağıdakilerden hangisi yapabilir?
97. Görev yaptığı iş merkezinin asansöründe
bulunduğu sırada depreme yakalanan özel
güvenlik görevlisi Efe, nasıl hareket
etmelidir?
98. Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki
ilişkide en doğru uygulama hangisi
olmalıdır?
99. Aşağıdakilerden hangisi saldırganın
(şüpheli şahsın) takip edeceği yöntemlerden
değildir?
100. Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak
tarafından kodlanmış (hazırlanmış)
biçimine ne denir?