3.Deneme

1. Özel güvenlik görevlilerinin ağır cezayı
gerektiren fiillerden dolayı suçüstü
hallerinde yakalama yetkilerinin
kullanmalarına ilişkin olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
2. İki araçlı koruma düzeninde
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
3. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlileri,
zor kullanma yetkisini hangi kanundan
almaktadır?
4. Özel güvenlik görevlilerine görev yaptığı
esnada, yaklaşan Ali Bey, okul binasının
arka tarafında 3 erkek şahsın, gizlice
girdiklerini ve önlerine serdikleri bez
üzerine ceplerindeki bazı değerli eşyaları
çıkartarak saydıklarını ve birbirlerine pay
ettiklerini, bunların hırsızlık suçu işlemiş
olabileceklerini söylemesi konusu ile ilgili
tuttuğu tutanağın çeşidi hangisidir?
5. İlk yardım uygulamaları açısından
karşılaşılma ihtimali en yüksek olan
yaralanmalar ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
6. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle
gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev
yapılmasına kim tarafından izin verilir?
7. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme
becerisi geliştirmenin yollarından biri
değildir?
8. Bomba şüphesi taşıyan paket olayında
hangisini yapmak yanlıştır?
9. İletişim ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğru değildir?
10. Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki
ilişkide en doğru uygulama hangisi
olmalıdır?
11. Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız
spor salonunda meydana gelen bir
travmatik olaya yapacağınız ilkyardım
uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
12. Olay yerinde ki ilk ekip aşağıdakilerden
hangisini yapmalıdır?
13. Güvenlik yapılanmasında
aşağıdakilerden hangisi iç halkada bulunur?
14. Grubun herhangi bir kısmında ortaya
çıkan değişmelerin grup üyeleri üzerinde ve
bu grubun yapısında meydana getirdiği etki
ve tepkileri ifade eden terim/kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
15. “Milli Güvenlik ve kamu düzeninin,
genel sağlık ve genel ahlakın veya
başkalarının hak ve hürriyetlerinin
korunması, suç işlenmesinin önlenmesi,
taşınması veya bulundurulması yasak olan
her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın
tespiti amacıyla, hâkim kararı veya
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde
mülki amirin yazılı emriyle korumakla
yükümlü bulunan yerlerde, kişinin
üstlerinde, aracında, özel kâğıtlarında ve
eşyasında yapılan arama işlemidir.”
Yukarıda tanımı yapılan arama türü
aşağıdakilerden hangisidir?
16. Aşağıdakilerden hangisi gruba bağlılığı
artıran nedenlerden birisi değildir?
17. Aşağıdakilerden hangisi sentetik yollarla
üretilmemiş, doğada doğal olarak bulunan
bir uyuşturucu maddedir?
18. Aşağıdaki hangi yerlerde nokta hizmet
amacıyla nokta kurulmaz?
19. Psikolojik anlamda canlıların dış
dünyaya karşı gösterdikleri gözlenebilen
veya herhangi bir yolla ölçülebilen
eylemlerine ne ad verilir?
20. I. Bedeni kuvvet
II. Maddi güç
III. Silah kullanılması
Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin
kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?
21. Silahlı özel güvenlik kartı sahibi Hasan
için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
22.  Korunan kişiye pasta atılması olayı için
nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir?
23. Bir insanın düşünmesi, duygulanması,
ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim
tekniğidir?
24. Özel kolluk, yaşam hakkı, mülkiyet ve
zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini
önlemek ile görevlidir. Buna göre özel
güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa
yardımcı olmaktadır?
25. Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin
amaçlarından biri değildir?
26. Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan
kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme
ihtimali olan mevcut ve muhtemel
tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale
getirmek veya en aza indirmek amacıyla
yapılan çalışmalara ne ad verilir?
27. Örgüt içinde henüz mevcut olmayan
ancak çatışmaya neden olabilecek durumlar
söz konusu olduğunda …............. çatışmanın
varlığından söz edilebilir.
Bu cümledeki boşluğa hangi şıktaki yanıt gelmelidir?
28. Özel güvenlik hizmetleri kapsamında,
özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik
şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren
kurumları denetlemeye kimler yetkilidir?
29. I. Bir direnişi kırmak amacıyla olmalıdır
II. Direnişi kıracak ölçüde olmalıdır
III. Zor kullanma sırasında herhangi bir
eşya kullanılabilir
IV. Kademeli olarak artan nispette zor
kullanılmalıdır
Yukarıda sayılanlardan hangileri zor
kullanmanın unsurlarındandır?
30. 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik
görevlisi kimlik kartıyla ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
31. Suçüstü halinde yakalamayı
aşağıdakilerden hangisi yapabilir?
32. Aşağıdaki olayların gerçekleşmesi durumunda işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı doğmaktadır. Hangi şıktaki sebebin diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir?
33. Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin
mesajının anlaşıldığını göstermek için
değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?
34. Görevi esnasında bir suçla karşılaşan özel
güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini
yapamaz?
35. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanun hükümlerine göre, kişilerin
silahlı personel tarafından korunması,
kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel
güvenlik birimi kurulması veya güvenlik
hizmetlerinin şirketlere gördürülmesi kimin
iznine bağlıdır?
36. Önemli kişinin can güvenliğine karşı
merdivenlerde sağlanan korumada hangisi
doğru değildir?
37. Özel güvenlik görevlisi, şüpheli
hareketler sergileyen, kimliğini ibraz
edemeyen kişilere ilişkin ne işlem
yapmalıdır?
38. Aşağıdakilerden hangisi topluluklara
müdahale prensiplerinden birisi olamaz?
39.  İşlenen suçun yeniden canlandırılmasına,
failin tespitine, fail, mağdur ve olay yeri
arasındaki ilişkinin ortaya konmasına
yarayacak, laboratuarlarda bilimsel yöntem
ve tekniklerle uzmanlar tarafından incelenip
değerlendirildikten sonra, soruşturma ve
yargılama sürecinde ispat vasıtası olarak
kullanılabilecek herhangi bir nesneye ya da
ize ………. denir. Tanımlamasındaki
boşluğa hangisi gelmelidir?
40. Tek araçlı koruma ile görevlerini yerine
getiren özel güvenlik görevlileri, korunan
şahısla birlikte seyir halinde iken bombalı
saldırıya uğramışlardır ve makam aracı
hareket kabiliyetini yitirmiştir. Bu durumda
özel güvenlik görevlilerinin yapacağı en
uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir?
41. Aşağıdakilerden hangisi doğal afet
olarak tanımlanamaz?
42. Kurum üyelerince paylaşılan, anlamlar,
inançlar ve değerler bütününe ne ad verilir?
43. Özel güvenlik görevlilerinin aşağıda
sayılan haklardan hangisi ya da hangileri
kısıtlanmıştır?
I-Dernek kurma hakkı
II-Siyasi partilere üye olma hakkı
III-Sendikaya üye olma hakkı
IV-Grev yapma hakkı
V-Seçilme hakkı
44. Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak
tarafından kodlanmış (hazırlanmış)
biçimine ne denir?
45. Dinleyicinin konuşana, anlattığı ile
ilgilendiği, onun sorununu gerçekten
hissettiği izlenimini veren dinleme türü
aşağıdakilerden hangisidir?
46. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanuna göre, özel güvenlik
görevlilerinin ‘‘Yangın, deprem gibi tabii
afet ve imdat istenmesi halinde
……………………… iş yeri ve konutlara
girme’’ yetkisine yönelik boşluğa
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
47. Yangına sebebiyet veren bazı durumlara
örnekler aşağıda verilmiştir.
I. Sabotajlar
II. Önleyici tedbirlerin alınmaması
III.Kazalar
IV.İhmaller
Buna göre, verilen örneklerden hangileri
doğrudur?
48. Görev yaptığı iş merkezinin asansöründe
bulunduğu sırada depreme yakalanan özel
güvenlik görevlisi Efe, nasıl hareket
etmelidir?
49. Empati ile sempati arasındaki fark
aşağıdakilerden hangisidir?
50. Üç (3) yaşındaki çocuğun kimyasal bir
maddeyi içtiği görüldüğünde ilkyardım
uygulamaları açısından aşağıdakilerden
hangisinin yapılması yanlış olur?
51. Özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik
görevlilerinin silah bulundurma ve taşıma
yetkisiyle ilgili aşağıda söylenenlerden
hangisi doğrudur?
52. Özel güvenlik görevlisi olduğunuz bir
park alanındaki hayvan ısırığı olayına
müdahale ederken aşağıdakilerden hangisi
yapılmamalıdır?
53. 5188 sayılı Özel güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanunun ilgili maddesindeki ‘‘Görev
alanı’’ belirlemede usul nedir?
54. Özel güvenlik görevlisi Yunus, görevli
bulunduğu alışveriş merkezine giriş yapan
şahısların araçlarının bagajlarını kontrol
etmek için açtığı esnada bir aracın bagaj
kapağının camının kırılmasına sebebiyet
vermiştir. Bu zararın tazmini amacıyla
alışveriş merkezindeki özel güvenlik
hizmetlerini yürüten firmaya getirilen
yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?
55. Polis bölgesinde, yasal yakalama
yetkisini kullanan özel güvenlik görevlisinin
yapacağı iş ve işlemler sırasıyla en doğru
alarak hangisinde sıralanmıştır.
56. Otobanda seyir halindeyken karşı şeritte
bir aracın yolun dışına savrulduğu
görüldüğünde ilkyardımın temel
uygulamaları açısından aşağıdakilerden
hangisinin yapılması yanlış olur?
57. Müze ve ören yerlerini korumakla
görevlendirilen özel güvenlik görevlisinin
temel güvenlik görevlerinin yansıra özellikle
dikkat etmesi gereken önleyici görevi
hangisidir?
58. Kamu güvenliğinin sağlanması
yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile
vali ve kaymakamlara verilen yetkiler
saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması
durumunda özel güvenlik birimi ve özel
güvenlik personeli ..........ve..........emirlerini
yerine getirmek zorundadır. Cümledeki
boşluklara hangi ikili getirilmelidir?
59. Nokta özel güvenlik görevlilerinin
görevlerinin devir ve tesliminde hangi
yöntem kullanılmalıdır?
60. Kaza yapan bir aracın içinden yaralıyı
çıkartmak gerektiğinde yapılması gereken
ilkyardım uygulaması ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
61. Göksu parkında özel güvenlik görevlisi
olarak görev yapan Erdi ile Salih 12 Nisan
2017 günü gece devriye görevinde
kendilerine doğru hızla koşarak gelen, üstü
başı yırtılmış, burnundan kanlar akan
Hamdullah’ı görürler.
Erdi ile Salih durumla alakalı gerekli
detayları alabilmek için hangisini
yapmamalıdır?
62. Aşağıdakilerden hangisi idari para cezası
gerektiren yaptırım veya fiillerden değildir?
63. Havalimanında görev yapan özel güvenlik
görevlisi Vefa’ya buluntu bir cep telefonu
teslim edilmiştir. Cep telefonu sahibinin
ilgili birime müracaatı sonucunda yapılan
araştırmada bahse konu telefonun özel
güvenlik görevlisi Vefa tarafından bir
arkadaşına hediye edildiği tespit edilmiştir.
Yukarıda anlatılan olayda özel güvenlik
görevlisinin hangi suçu işlediği söylenebilir?
64. Yangın oluşmasını sağlayan etken
hangisidir?
65. Katı madde yangınlarında kullanılan
soğutarak söndürme yönteminde kullanılan
en etkili yangın söndürme maddesi
aşağıdakilerden hangisidir?
66. Devriye Hizmetlerine ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
67. Temizlik için kullanılan kimyasal
maddeler ile oluşan yanıklara ilkyardım
uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden
hangisinin yapılması yanlış olacaktır?
68. Özel güvenlik görevlileri Turan ve Cihan
bir AVM’ de güvenlik görevlisi olarak
çalışmaktadır. Bir gün AVM’nin tuvaletler
bölümünde zarf içerisinde bir miktar para
bulurlar. En doğru hareket tarzları nedir?
69. İletişim esnasında karşı tarafa
gönderilen ses, yazı, söz ya da davranışa ne
ad verilir?
70. Görev bölgenizde bir kişinin herhangi
bir nedenle bayılması halinde ilkyardım
uygulaması olarak ne yapılmalıdır?
71. Zehirlenmelerle ilgili ilkyardım
uygulamaları açısından aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
72. Konvoy düzenlerinde, konvoyun önünde
giden, konvoyun hızını ayarlayan, yerel
kolluk kuvvetinin üst düzey yetkilisi ile
yakın koruma elamanlarından birinin
bulunduğu araca ne denir?
73. Yakalama yetkisinin kaynağı hangi
kanundur?
74. Nedenlerine göre değerlendirildiğinde,
mevcut sistemi beğenmeyip, değiştirmek
isteyen kişi veya grupların, ideolojilerini
beğenmedikleri kişilere karşı
gerçekleştirdikleri veya teşebbüs ettikleri
suikast türüne ne ad verilir?
75. Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan
çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu,
düşünce, inanç normları gibi özellikleri
kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal
bir varlık haline gelmesine ne denir?
76. X-Ray cihazlarında konveyör bandına
bırakılan bagajların mesafe aralığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
77. Bir alışveriş merkezinde özel güvenlik
görevlisi olarak görev yapan Mehmet
kanuna uygun olarak yaptığı aramada bir
şahıs üzerinde suç unsuruna rastlamıştır. Bu
durumda Mehmet’in yapması gereken
nedir?
78.  X ışının geçemediği maddeler aşağıdaki
şıklardan hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
79. Aşağıdakilerden hangisi yangın
söndürücü maddelere örnek verilemez?
80. X-ray operatörü olarak görev yapan özel
güvenlik görevlisi Fatih, X-ray cihazından
geçen çantanın ekrandaki görüntüsünde
bomba düzeneği ve patlayıcı madde tespit
etmiştir.
Bu aşamada özel güvenlik görevlisinin
müdahale tarzı ne olmalıdır?
81. Trafikte durulduğunda, korunan kişinin
aracı ile koruma araçlarının alacağı
tedbirlerden biri değildir?
82. Aşağıdakilerden hangisi tutanaklarda
olmazsa olmazlardandır?
83. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin
yetkilerinden değildir?
84. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik
görevlilerine verilecek eğitim en az kaç saat
olmalıdır?
85. X-ray cihazının tünel giriş çıkışlarında
bulunan plastik perdelerin varlık nedeni
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
açıklanmıştır?
86. Aşağıdakilerden hangisi bomba
elamanlarından değildir?
87. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde
elde edilen delillerin özelliklerinden
değildir?
88. Şüpheli bir paketle karşılaşıldığında
aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
89. İnşaat sahasının güvenliğini sağlamakla
görevli olduğunuz bir alanda, travma
sonucu yaralanan işçiyi taşımanız gerekirse
aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulama
olmaz?
90. Aşağıdakilerden hangisi saldırganın
(şüpheli şahsın) takip edeceği yöntemlerden
değildir?
91. Sözsüz iletişimin özellikleri arasında
aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?
92. Özel güvenlik görevlileriyle ilgili hangisi
yanlıştır?
93. Cop, kolluk birimleri ve özel güvenlik
çalışanları tarafından aşağıda belirtilen
hangi amaç için kullanılmaz?
94. Zemini kaya veya yapay dolgu
malzemesinden oluşan bir yamacın yer
çekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin
etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketine
verilen isim aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
95. Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel
güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin
verilebilir?
96. Önemli kişiye karşı yapılan bir bıçaklı
saldırıda 4 kişilik bir koruma ekibi
tarafından aşağıdakilerden hangisi
yapılmamalıdır?
97. Çalıştığı iş yerine kişinin arkasından
konuşulması, kendini gösterme
olanaklarının kısıtlanması, iş arkadaşlarının
kişiyle konuşmaması neyin göstergesidir?
98. Aşağıdakilerden hangisi madde
bağımlılığı olan kişilerde görülen davranış
değişikliklerinden biri değildir?
99.  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanun hükümlerine göre,
aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlilerinin yetkilerinden değildir?
100. Aşağıdakilerden hangisinde İtfaiye
yangın ihbar numarası doğru olarak
verilmiştir?