5.DENEME

1. Aşağıdaki durumların hangisi, özel
güvenlik komisyon kararı aranmaksızın,
valilik tarafından özel güvenlik izni
verilebilecek durumlardan biri değildir?
2. Şirketlerin özel güvenlik alanında
faaliyette bulunması …………………. iznine
tâbidir. Yukarıdaki cümlede noktalı yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
3. Özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri
özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere
verecekleri zararların tazmini amacıyla
hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?
4. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
komisyonunun oluşumunda bulunmaz?
5. Aşağıdakilerden hangisi Türk Hukukuna
göre maddi güç vasıtalarından biri olamaz?
6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5188 sayılı
Kanuna göre yanlıştır?
7. Zor kullanma yetkisinin kullanılması
gerektiğinde izlenmesi gereken sıralama
hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
8. Özel güvenlik görevlisi Mehmet mazeret
izni talebinde bulunmak istiyor. Aşağıdaki
durumlardan hangisinde kendisine mazeret
izni verilmez?
9. Görev alanı ve yetki ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi doğrudur?
10. Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş
Kanununda yer alan Eşit Davranma İlkesiyle
ilgili yanlış bir ifadedir?
11. Taşıma ruhsatlı silahı olan bir şahıs,
oğlunun öğretmeniyle görüşmek için Veli’nin
özel güvenlik görevlisi olduğu eğitim
kurumuna gelir. Veli’nin yapacağı hangi
hareket yanlış olur?
12. Özel güvenlik görevlisi Onur, aşağıdaki
suçüstü hallerinden hangisinde herhangi bir
şikâyet olmaksızın yakalama yetkisini
kullanabilir?
13. Adli aramaya karar verme yetkisi
kimindir?
14. Ünlü bir gece kulübünde 2 grup arasında
bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış ve 1
şahıs ateşli silahla öldürülmüştür. Polis
tarafından yürütülen tahkikatta, olay yerini
koruma altına alan özel güvenlik görevlisi
Sinan’ın, ölen şahsa ait cep telefonunu aldığı
anlaşılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
15. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması özel
güvenlik personelinden istenemez?
16. Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini
………….. mahiyettedir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken
doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
17. Aşağıdaki konulardan hangisi özel
güvenliğin görev alanına girmez?
18. Özel güvenlik görevlileri hakkındaki
güvenlik soruşturması ve bu görevlilerin
çalışma iznine ilişkin aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
19. 5188 sayılı kanun kapsamında görevli
özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman
ve nerede kullanabilir?
20. İl sınırları içinde bulunan genel ve özel
bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri
kimdir?
21. Aşağıdakilerden hangisi elektronik
güvenlik sistemleri arasında sayılmaz?
22. Adalet Bakanlığı girişinde X-Ray
operatörü olarak görev yapan özel güvenlik
görevlisi Metin gelen bir şahsın çantasında
kesici ve delici metal bir eşya tespit etmiştir.
Bahse konu eşya X-Ray cihazının
monitöründe hangi renkte görüntülenmiştir?
23. Aşağıdakilerden hangisi Biyometrik Geçiş
Sistemlerinden bir tanesi değildir?
24. Kapı tipi metal arama detektörden geçiş
yapacak olan iki şahıs arasındaki mesafe ne
olmalıdır?
25. Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne
ad verilir?
26. Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve
ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad
verilir?
27. Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda
söylenenlerden hangisi yanlıştır?
28. Ziyaretçilerin kontrolü sırasında
aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?
29. Aşağıdakilerden hangisinin yakalama
tutanağında olmasına gerek yoktur?
30. “Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun
olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde
ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar,
gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz
çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden
oluşan resimdir.”
Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen
nedir?
31. Aşağıdakilerden hangisi meşru
savunmanın şartları ile ilgili yanlış bir
bilgidir?
32. Aşağıdakilerden hangisi kişileri arama
yöntemlerinden değildir?
33. Aşağıdakilerden hangisinde önleme
araması yapılamaz?
34. Özel güvenlik görevlisi Ahmet bir sigara
deposunda silahlı olarak görev yapmaktadır.
Görev bitimi fabrikanın içinden hareket eden
servisi kullanarak evine gitmektedir. Bir gün
tam servise bindiğinde görevde kullandığı
silahı yanlışlıkla çantasında unuttuğunu fark
eder serviste hemen kalkmak üzeredir.
Hareket tarzı ne olmalıdır?
35. Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve
aramalarda elde edilen eşyaların daha sonra
sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile
alınma işlemine ………….denir.
Yukarıda boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
36. Olay yerindeki ilk ekip aşağıdakilerden
hangisini yapmalıdır?
37. Aşağıdakilerden hangisi Biyometrik
Sistemlerden biri değildir?
38. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor
müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı
yerlerde suç unsuru olmadan yapılan
aramaya ne denir?
39. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde
belirtilecek özelliklerden biri değildir?
40. Zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı
olarak kabul edilebilmesi için aşağıda
numaralandırılmış şartlardan hangisinin/
hangilerinin yerine gelmesi gerekir?
I. Haksız bir saldırının olması
II. Saldırının devam ediyor olması veya
tekrarının muhakkak olması
III. Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir
olması
IV. Orantılı karşılık verilmesi
41. Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel
güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden
hangisini yapamaz?
42. Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki
tutanaklardan hangisini düzenleyemez?
43. Ateşli silah kullanılan olaylarda
aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması
gereken tedbirlerden değildir?
44. Özel güvenlik görevlileri görev yapılan
bölgede terk edilmiş bir eşya (Paket, Çanta
vb.) görmeleri halinde aşağıdaki
seçeneklerden hangisini / hangilerini
yapmalıdır?
I- Metal el detektörü ile cisim teşhis
edilmeye çalışılır
II- Bölgede kapı detektörü var ise kapı
detektöründen geçirilerek teşhis edilir
III- Çevresi emniyete alınır
IV- Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan
geçirilerek teşhis edilir
V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir
45. Aşağıdakilerden hangisi saldırgan olan
kişilere karşı savunma, püskürtme ve
dağıtma amaçlı olan copu kullanırken dikkat
edilecek hususlardan değildir?
46. Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki
güvenlik tedbiri, hem de elektronik güvenlik
tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?
47. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık,
burkulmalarda ilkyardım uygulamalarından
biri değildir?
48. Bilinci kapalı solunumu olan hastaya
hangi pozisyon verilir?
49. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda
ilkyardım uygulamalarından biri değildir?
50. Bacakta, turnike uygulamak için en
uygun bölge neresidir?